Препорака

Масло BLACK UP со СПФ 50 Крем за лице BLACK UP со СПФ 30 Крем BLACK UP со СПФ 30

* да се користат по наведениот редослед

* Одговорноста за изборот на тен е исклучиво Ваша. Секоја препорака, односно добиен резултат од овој тест се заснова на Вашиот избор на одговори. Одговорноста за одредување на Вашиот тен е субјективна.

Препорака

Масло BLACK UP со СПФ 50 Крем за лице BLACK UP со СПФ 30 Крем BLACK UP со СПФ 30 Млеко BLACK UP со СПФ 20

* да се користат по наведениот редослед

* Одговорноста за изборот на тен е исклучиво Ваша. Секоја препорака, односно добиен резултат од овој тест се заснова на Вашиот избор на одговори. Одговорноста за одредување на Вашиот тен е субјективна.

Препорака

* N/A

Препорака

Крем за лице BLACK UP со СПФ 30 Крем BLACK UP со СПФ 30 Млеко BLACK UP со СПФ 20 Млеко BLACK UP со СПФ 15

* да се користат по наведениот редослед

* Одговорноста за изборот на тен е исклучиво Ваша. Секоја препорака, односно добиен резултат од овој тест се заснова на Вашиот избор на одговори. Одговорноста за одредување на Вашиот тен е субјективна.

Препорака

Крем за лице BLACK UP со СПФ 30 Крем BLACK UP со СПФ 30 Млеко BLACK UP со СПФ 20 Млеко BLACK UP со СПФ 15

* да се користат по наведениот редослед

* Одговорноста за изборот на тен е исклучиво Ваша. Секоја препорака, односно добиен резултат од овој тест се заснова на Вашиот избор на одговори. Одговорноста за одредување на Вашиот тен е субјективна.

Препорака

Млеко BLACK UP со СПФ 20 Млеко BLACK UP со СПФ 15 Масло BLACK UP со СПФ 10 Масло BLACK UP со СПФ 6

* да се користат по наведениот редослед

* Одговорноста за изборот на тен е исклучиво Ваша. Секоја препорака, односно добиен резултат од овој тест се заснова на Вашиот избор на одговори. Одговорноста за одредување на Вашиот тен е субјективна.

Препорака

Крем за лице BLACK UP со СПФ 30 Крем BLACK UP со СПФ 30 Млеко BLACK UP со СПФ 20 Млеко BLACK UP со СПФ 15 Масло BLACK UP со СПФ 10

* да се користат по наведениот редослед

* Одговорноста за изборот на тен е исклучиво Ваша. Секоја препорака, односно добиен резултат од овој тест се заснова на Вашиот избор на одговори. Одговорноста за одредување на Вашиот тен е субјективна.

Препорака

Крем за лице BLACK UP со СПФ 30 Крем BLACK UP со СПФ 30 Млеко BLACK UP со СПФ 20 Млеко BLACK UP со СПФ 15

* да се користат по наведениот редослед

* Одговорноста за изборот на тен е исклучиво Ваша. Секоја препорака, односно добиен резултат од овој тест се заснова на Вашиот избор на одговори. Одговорноста за одредување на Вашиот тен е субјективна.

Препорака

Масло BLACK UP со СПФ 10 Масло BLACK UP со СПФ 6 Масло за интензивно потемнување BLACK UP

* да се користат по наведениот редослед

* Одговорноста за изборот на тен е исклучиво Ваша. Секоја препорака, односно добиен резултат од овој тест се заснова на Вашиот избор на одговори. Одговорноста за одредување на Вашиот тен е субјективна.