Продирање и рефлектирање на сончевите зраци

  • Над 90 % од УВ-зраците продираат низ облаците.

  • Снегот има својство да рефлектира 80 % од УВ-зраците.

  • Песокот има својство да рефлектира 25 % од УВ-зраците.

  • Сенката може да ја редуцира изложеноста на УВ-зраците максимум до 50 %